IPO III.

Az IPO III
A ágazatra 100 pont
B ágazatra 100 pont
C ágazatra 100 pont
tagolódik.
Össz.: 300 pont
IPO III A ágazat
Idegen nyom, leglább 600 lépés, 5 szár, 4 törés (kb. 90 fok), 3 idegen tárgy, a nyom legalább 60 perces, kidolgozási ideje 20 perc.
A nyom tartása: 80 pont
Tárgyak megtalálása: (7+7+6) 20 pont
Összesen: 100 pont
Általános rendelkezések:
A nyomfektető TB vagy a nyomfektetésért felelős személy a terepviszonyoknak megfelelően meghatározza a nyom vonalát. Minden nyomot másként kell fektetni. Nem lehetséges, hogy pl. minden nyomon a törések és a tárgyak közti távolságok egyenlőek legyenek. A nyom kezdőpontját a szimatkatlantól közvetlenül balra leszúrt táblával kell jelezni.
A versenyzők sorrendjét a nyomkövetés megkezdése előtt a TB ismét kisorsolja.
A nyomfektetőnek a nyom fektetése előtt a TB-nak vagy a nyomfelelősnek meg kell mutatnia a tárgyakat. Csak az alaposan, legalább 30 percen át a nyomfektetőnél hordott tárgyakat lehet használni. A nyomfektető rövid ideig a kiinduló ponton marad, majd rendes lépésben elindul a megadott irányba. A töréseket is rendes lépésben fekteti. Az első tárgyat legalább 100 lépés után az 1. vagy a 2. száron helyezik el, a másodikat a 2. vagy 3. száron, a harmadikat a nyom végén. A tárgyakat mozgásból kell a földre tenni. Az utolsó tárgy elhelyezése után a KVnek egyenes irányban még tovább kell mennie néhány lépést. Egy gyomon különböző tárgyakat kell használni (Anyaguk: pl. textil, bőr, fa.). A tárgyak hossza kb. 10 cm, szélessége 2-3 cm, vastagsága 0,5-1 cm. legyen és színük ne üssön el a terepétől túlságosan. A tárgyakat úgy kell megszámozni, hogy a nyom számozásával egyezzenek. A fektetést a kutya és a KV nem láthatja.
A TB és a kísérő személyzet nem tartózkodhat a kutya munkája alatt azon a területen, ahol a kutyavezető és kutyája keres.
a. Egy vezényszó a keresésre
Ez a vezénysző a nyom elején, az első és a második tárgy után megengedett.
b. Végrehajtás:
A KV felkészíti kutyáját a nyomra. A kutya szabadon vagy 10 méteres pórázon kereshet. A nyomozópórázt a háton, oldalt vagy az elülső és/vagy hátulsó lábak között lehet elvezetni. A póráz közvetlenül csatlakozhat a nem fojtóra állított nyakőrvre, vagy a hám csatlakozó részéhez (a mellkashám és a „Böttger-hám” engedélyezett, de csak kiegészítő szíj nélkül). Hívásra a KV alapállásban jelentkezik a TB-nál és közli vele, hogy a kutya felveszi a tárgyat vagy jelzi azt. A nyomkövetés előtt, az induláskor és a keresés teljes ideje alatt a kutya mindennemű kényszerítése tilos. A TB utasítására a kutyát lassan és nyugodtan a kiindulóponthoz kell vezetni. A kutyának az indulásnál intenzíven, nyugodtan és mélyen tartott orral szimatot kell vennie. Ezután a kutya továbbra is mélyen tartott orral, egyenletes tempóban, határozottan halad a nyomvonalon. A KV 10 méterre, a póráz végén követi a kutyát. Ha nem használnak pórázt, a 10 métert akkor is be kell tartani. A póráz, amennyiben a kutyavezető nem engedi el, belóghat. A törést pontosan kell követni, utána a kutya változatlan tempóban halad tovább. Amint megtalálta a tárgyat, a gazda befolyásolása nélkül fel kell azt vennie, vagy egyértelműen jeleznie kell azt. Ha felveszi a tárgyat, állva maradhat, leülhet vagy a KVhöz mehet. Hiba, ha a tárggyal tovább megy vagy fekve veszi fel. A jelzés történhet fekvéssel, üléssel vagy állással (ez váltakozhat is). Ha a kutya jelezte vagy felvette a tárgyat, a KV elengedi a pórázt és a kutyához megy. A tárgy felemelésével jelzi, hogy a kutya megtalálta azt. Ezután a KV felveszi a pórázt és folytatja a keresést. A befejezett keresés után a megtalált tárgyakat be kell mutatnia a TB-nak.
c.Értékelés:
A nyomozás tempójának akkor nincs jelentősége az értékelésnél, ha a kutya intenzív, egyenletes és egyértelműen kidolgozott nyomon pozitív kereső viselkedést mutatott. Nem hiba, ha a kutya meggyőződik a nyomról, ha nem hagyja el azt eközben. Az érdektelen benyomást keltő munka, a magasan tartott orr, a székletürítés, a töréspont körben járása, a folyamatos bátorítás, a pórázzal vagy szóban nyújtott segítség a nyomvonalon vagy a tárgyaknál, a tárgy hibás felvétele vagy jelzése, a téves bejelzés megfelelő pontlevonást von maga után. Ha a kutya a póráz hosszánál nagyobb távolságra elhagyja a nyomot, megszakítják a keresést. Ha a kutya elhagyja a nyomot és a kutyavezető visszafogja, a TB azt az utasítást adja a KV-nek, hogy kövesse a kutyát. Ha az nem követi az utasítást, a TB megszakítja a munkát. A TB szintén megszakítja a keresést, ha az indulástól számított 20 percen belül a kutya nem éri el a nyom végét. A megszakításig végzett munkát értékelik.
Ha a kutya jelzi és fel is veszi a tárgyat, hibát követ el. Csak azok után a tárgyak után jár pont, amelyeket a megadott módon jelez. A hibás jelzést fel kell jegyezni a szár értékelésénél. Nem jelzett vagy felvett tárgyakért nem jár pont.
A kutya száron végzett nyomtartásáért járó pontokat a szár hosszának és nehézségi fokának megfelelően kell felosztani.
Ha a kutya nem keres (keresés nélkül hosszabban elidőzik egy helyen), a munka megszakítható akkor is, ha a kutya még a nyomvonalon van.
IPO III B ágazat
1. gyakorlat: szabadon követés 10 pont
2. gyakorlat: menet közben ültetés 10 pont
3. gyakorlat: futás közben fektetés behívással 10 pont
4. gyakorlat: futás közben állítás behívással 10 pont
5. gyakorlat: apportozás sík talajon 10 pont
6. gyakorlat: apportozás akadályon át 15 pont
7. gyakorlat: apportozás palánkon át 15 pont
8. gyakorlat: előreküldés kifektetéssel 10 pont
9. gyakorlat: kifektetés zavarással 10 pont
Összesen: 100 pont
Általános rendelkezések:
A TB utasítására kezdődik meg a gyakorlat. Minden további elemet, azaz a fordulásokat, a megállást, a mozgástempó váltását stb. külön utasítás nélkül hajtanak végre.
A vezényszavakat az Útmutató rögzíti. Ezek egyszerűen kiejtett, rövid egy szóból álló parancsok. Minden nyelven ki lehet őket adni, de adott tevékenységre csak ugyanaz a vezényszó vonatkozhat. Ha a kutya három vezényszó után sem hajtja végre a gyakorlatot vagy gyakorlatrészt, az adott gyakorlatot nem lehet értékelni és meg kell szakítani. Behíváskor a parancs helyett a kutya neve is használható. A kutya nevének és a midenkori parancsnak az együttes használata kettős vezényszónak minősül.
Alapállásban a kutya szorosan a KV mellett, egyenesen, annak bal oldalán ül, úgy, hogy a kutya lapockája a KV térdénél helyezkedik el. Minden gyakorlat így kezdődik és zárul. Rövid dícséret csak a gyakorlatok végén és csak alapállásban megengedett. A gyakorlatok végén és kezdetén csak egyszer lehet felvenni az alapállást. Alapállásban a dícséret előtt egy érezhető időintervallumnak (kb. 3 mp) kell eltelnie. Ezután a KV újabb alapállást vehet fel.
Az alapállás után kezdődik a felkészülés az új feladatra. A gyakorlat megkezdésére vonatkozó parancs elhangzása előtt a kutyavezetőnek erre minimum 10, maximum 15 lépés lehetősége van. Szemből ültetés és befejezés között, valamint az ülő, álló és fekvő kutyához lépéskor a jól hallható vezényszó kiadása előtt jól érezhető szünetet kell tartani (kb. 3 mp). A kutya elhozásakor a kutyát szemből vagy hátulról is megközelítheti a kutyavezető.
A szabadon követést az egyes gyakorlatok helyszínei közti mozgás közben is mutatni kell. Az apportfa felvételéhez is el kell vinni a kutyát. A feszültség levezetése vagy játék nem megengedett.
A hátraarcot balra kell indítani. A kutya ennél a gyakorlatnál hátulról kerülheti meg a KV-t vagy előlről léphet vissza, de egy vizsga alkalmával csak egyféleképpen lehetséges ennek a gyakorlatnak a bemutatása.
Az akadály magassága 100 cm, szélessége 150 cm. A palánk két, egymáshoz a fenti végen kapcsolódó egyenként 150 cm széles és 191 cm hosszú mászófalból áll. A két fal egymással akkora szöget zár be, hogy a palánk magassága felállítva 180 cm legyen. A mászófalak felszínének kialakítása csúszásmentes legyen. A falak felső felén három-három kapaszkodóléc (24/48mm) legyen felszerelve. Egy versenyen minden kutyának azonos palánkon kell másznia.
Az apportírozó gyakorlatoknál csak az apportfák engedélyezettek (tömegük sík talajon bemutatott apportozásnál 2000 g, egyébként 650 g). Minden részvevőnek ugyanazt, a rendezők által biztosított apportfát kell használniuk. Az egyes gyakorlatok előtt az apportfát nem lehet odaadni a kutyának.
Ha a KV kifelejt egy gyakorlatot, a TB pontlevonás nélkül figyelmezteti a hiányzó gyakorlat pótlására.
1. Szabadon követés (10 pont)
a. Egy vezényszó használható a lábhoz híváshoz
Induláskor és a mozgástempó változtatásakor engedélyezett a vezényszó használata..
b. Végrehajtás:
A KV az őt póráz nélkül követő kutyával a TB-hoz megy, a kutyát leülteti és bemutatkozik. Egyenes alapállásból a lábhoz hívás parancsra a kutya a KV-t figyelmesen, vidáman és egyenes tartással követi úgy, hogy a kutya válla a KV bal térdének magasságában van és megálláskor önállóan, gyorsan és egyenesen leül. A gyakorlat elején a KV 50 lépést tesz egyenes irányban a kutyával, megállás nélkül. Hátraarc után és további 10-15 lépésben a KV-nek a futólépésben és a lassú lépésben haladást kell bemutatnia, külön-külön legalább 10 lépésben. A futólépésből lassú lépésre váltást átmenet nélkül kell végrehajtani. Az egyes mozgástípusok sebességének világosan különbözniük kell egymástól. Rendes lépésben egy jobbrafordulást, egy hátraarcot és egy balrafordulást kell bemutatni. A megállást rendes lépésből kell bemutatni, legalább egyszer. Az első egyenes szakaszon haladás közben 5 másodperces különbséggel két pisztolylövést (6 mm) kell leadni, a kutyától legalább 15 lépésnyi távolságról. A kutyának közömbösnek kell maradnia a lövésekkel szemben. A gyakorlat végén a TB utasítására a KV a kutyát egy legalább 4 személyből álló, mozgó csoportba vezeti. Ennek során a kutyával egy személyt balról, egy másikat jobbról kell megkerülnie és legalább egyszer meg kell állnia a csoporton belül. A TB megismételtetheti a gyakorlatot. A KV a kutyával együtt elhagyja a csoportot és alapállást vesz fel.
c. Értékelés:
Megfelelő mértékű pontlevonással jár: az előreszaladás, oldalra kilépés, lemaradás, lassú és határozatlan leülés, újbóli vezényszó kiadása, segítség nyújtása testmozgással, figyelmetlenség bármely mozgástípusnál, a fordulatoknál és/vagy a kedvetlenül végzett munka.
2. Menet közben ültetés (10 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható a lábhoz híváshoz és az ültetéshez
b. Végrehajtás:
A KV alapállásból egyenesen halad az őt szabadon követő kutyával. 10-15 lépés után az ültetés vezényszóra a kutyának azonnal le kell ülnie menetirányban, anélkül, hogy a KV megállna, járását megváltoztatná, vagy hátranézne. További 30 lépés után a KV megáll, majd hirtelen a nyugodtan ülő kutya felé fordul. A bíró utasítására odamegy a kutyához és a kutya jobb oldalára áll.
c. Értékelés: Arányos pontlevonás jár a felkészülés közben elkövetett hibáért, lassú, nyugtalan és figyelmetlen ülésért. Ha a kutya ülés helyett fekszik vagy áll, 5 pontot kell levonni.
3. Futás közben fektetés behívással (10 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható lábhoz hívásra, fektetésre, behívásra, majd ismét lábhoz hívásra
b. Végrehajtás:
A KV alapállásból egyenesen halad az őt szabadon követő kutyával. 10-15 lépés után szintén 10-15 futólépés következik, ezután a fektetés vezényszóra a kutyának azonnal le kell feküdnie menetirányban, anélkül, hogy a KV megállna, tempóját megváltoztatná, vagy hátranézne. További 30 futólépés után a KV megáll, majd hirtelen a nyugodtan fekvő kutya felé fordul. A TB utasítására a KV a lábhoz hívás vezényszóval vagy nevén szólítva magához hívja a kutyát. A kutyának vidáman, gyorsan és a legrövidebb úton kell érkeznie, majd szorosan és egyenesen a KV előtt le kell ülnie. A lábhoz hívás parancsra a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van.
c. Értékelés: Megfelelő pontlevonás jár a felkészülés közben elkövetett hibáért, lassú fekvésért, nyugtalan fekvésért, lassú beérkezésért illetve, ha a kutyavezető terpeszállásban van, szembenüléskor és a befejezésnél elkövetett hibáért. Ha a kutya a fektetés parancsra ül vagy áll, 5 pontot kell levonni.
4. Futás közben állítás behívással
a. Egy-egy vezényszó használható láb mellé hívásra, állításra, behívásra és láb mellé hívásra
b. A KV alapállásból egyenesen halad futólépésben az őt szabadon követő kutyával. 10-15 futólépés után az állítás vezényszóra a kutyának azonnal meg kell állnia menetirányban, anélkül, hogy a KV megállna, tempóját megváltoztatná, vagy hátranézne. További 30 futólépés után a KV megáll, majd hirtelen a nyugodtan álló kutya felé fordul. A TB utasítására a KV a behívás vezényszavával, vagy nevével magához hívja a kutyát. A kutyának örömmel, gyorsan és a legrövisebb úton a KV-höz kell érkeznie és szorosan, egyenesen elé kell ülnie. A láb mellé hívás vezényszóra a kutyának gyorsan és egyenesen le kell ülnie a KV bal oldalára, úgy, hogy válla a térd vonalában van.
c. Értékelés: Megfelelő pontlevonás jár a felkészülés közben elkövetett hibáért, a KV után lépésért, nyugtalan viselkedésért, lassú beérkezésért, a KV terpeszállásáért ill. a szembenüléskor és a befejezésnél elkövetett hibáért. Ha a kutya az állítás parancsra ül vagy fekszik, 5 pontot kell levonni.
5. Apportozás sík talajon (10 Pont)
a. Egy-egy vezényszó: elhozásra, eresztésre, majd lábhoz hívásra
b. Végrehajtás:
Egyenes alapállásból a KV elhajít egy apportfát (2000 g) kb. 10 lépés távolságra. Az elhozás parancsára csak akkor lehet kiadni, ha a fa már megállt a földön. A KV mellett nyugodtan ülő kutyának a vezényszóra gyorsan és a legrövidebb úton a apportfához kell futnia, azonnal fel kell vennie és a legrövidebb úton vissza kell vinnie a KV-höz. A kutya egyenesen és szorosan a KV előtt ül és egészen addig nyugodtan tartja az apportfát, amíg a KV kb. 3 másodperc után az eresztés parancs kiadásával egyidőben el nem veszi azt. Az apportfát az átadás után lefelé tartott, nyújtott karral, a test mellett kell a jobb kézben tartani. A láb mellé hívás parancsra a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van. A KV a gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.
c. Értékelés:
Megfelelő pontlevonás jár a következőkért: hiba az alapállásban, lassú futás, hiba az apportfa felvételekor, lassú beérkezés, apportfa elejtése, játék az apportfával, apportfa rágása, KV terpeszállása, hibás szembenülés és befejezés. Az apportfa túl rövidre dobása, vagy a KV segítsége, még ha helyét nem is hagyja el, szintén pontlevonást von maga után. Hiányos a gyakorlat, ha a KV a gyakorlat befejezése előtt elhagyja helyét. Ha a kutya nem hozza vissza az apportfát, a gyakorlat 0 pontos.
6. Apportozás akadályon át (100 cm) 15 pont
a. Egy-egy vezényszó használható az ugrásra, az elhozásra, az eresztésre és lábhoz hívásra
b. Végrehajtás:
A KV kutyájával alapállást vesz fel legalább 5 lépésre az akadály előtt. Ebből az egyenes alapállásból a KV átdobja a 650 g-os apportfát a 100 cm magas akadályon. A KV mellett nyugodtan és póráz nélkül ülő kutya az ugrás és az elhozás vezényszavára (az elhozásra utaló vezényszót az ugrás alatt kell kiadni) a kutya önállóan átugrik az kadályon, egyenesen az apportfához szalad, azonnal felveszi, visszafordulva átugorja az akadályt és az apportfát gyorsan a KV-höz viszi. A kutya egyenesen és szorosan a KV előtt ül és egészen addig nyugodtan tartja az apportfát, amíg a KV kb. 3 másodperc után az eresztés parancs kiadásával egyidőben el nem veszi azt. Az apportfát az átadás után lefelé tartott, nyújtott karral, a test mellett kell a jobb kézben tartani. A láb mellé hívás parancsra a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van. A KV a gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.
a. Értékelés:
Pontlevonás jár: az alapállásban vétett hibáért, lassú ugrás és futás, hibás apportfa-felvétel, lassú ugrás a visszaúton, az apportfa elejtése, játék az apportfával, apportfa rágása, KV terpeszállása, hibás szembenülés és befejezés.
Az adható pontszámok felosztása ennél gyakorlatnál:
Előre ugrás Apportozás Visszaugrás
5 pont 5 pont 5 pont
Részértékelés akkor lehetséges, ha a fenti három gyakorlatrészből kettőt teljesít a kutya.
Az ugrások és az apportozás tökéletesek 15 pont
Az előreugrás vagy a visszaugrást nem mutatja be, de az
apportozást igen 10 pont
Előre- és visszaugrás tökéletes, de nem apportíroz 10 pont
Ha az apportfa nagyon oldalt ér földet vagy a kutya számára nehezen látható helyen, akkor kérésre, vagy a TB utasítására újból lehet dobni pontelvonás nélkül, de a kutyának végig ülve kell maradnia.
Megfelelő mértékű pontlevonással jár, ha a KV segít a kutyának, vagy ha elmozdul helyéről. Ha befejezés előtt elhagyja helyét a KV, akkor a gyakorlat hiányosnak értékelendő.
7. Apportozás palánkon át (180 cm) 15 pont
a. Egy-egy vezényszó hsználható mászásra, elhozásra, eresztésre és láb mellé hívásra
b. Végrehajtás:
A KV kutyájával alapállást vesz fel legalább 5 lépésre a palánk előtt. Ebből az egyenes alapállásból a KV átdobja a 650 g-os apportfát a palánkon. A mászásra vonatkozó vezényszót csak akkor szabad kiadni, ha az apportfa már megállt a földön. A KV mellett nyugodtan és póráz nélkül ülő kutya a mászásra és az elhozásra vonatkozó vezényszavakra (az elhozásra utaló vezényszót az ugrás alatt kell kiadni) a kutya önállóan átmászik a palánkon, egyenesen az apportfához szalad, azonnal felveszi és visszamászva a palánkon az apportfát gyorsan a KV-höz viszi. A kutya egyenesen és szorosan a KV előtt ül és egészen addig nyugodtan tartja az apportfát, amíg a KV kb. 3 másodperc után az eresztés parancsának kiadásával egyidőben el nem veszi azt. Az apportfát az átadás után lefelé tartott, nyújtott karral, a test mellett kell a jobb kézben tartani. A láb mellé hívás parancsra a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van. A KV a gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.
c. Értékelés:
Pontlevonás jár: az alapállásban vétett hibáért, lassú mászás és futás, hibás apportfa-felvétel, lassú mászás a visszaúton, az apportfa elejtése, játék az apportfával, apportfa rágása, KV terpeszállása, hibás szembenülés és befejezés.
Az adható pontszámok felosztása ennél a gyakorlatnál:
Előre ugrás Apportozás Visszaugrás
5 pont 5 pont 5 pont
Részértékelés akkor lehetséges, ha a fenti három gyakorlatrészből kettőt teljesít a kutya.
Az ugrások és az apportozás tökéletesek 15 pont
Az előremászást vagy a visszamászást nem mutatja be, de az
apportozást igen 10 pont
Előre- és visszamászás tökéletes, de nem apportoz 10 pont
Ha az apportfa nagyon oldalt ér földet vagy a kutya számára nehezen látható helyen, akkor kérésre, vagy a TB utasítására újból lehet dobni pontelvonás nélkül, de a kutyának végig ülve kell maradnia.
Megfelelő mértékű pontlevonással jár, ha a KV segít a kutyának, vagy ha elmozdul helyéről. Ha befejezés előtt elhagyja helyét a KV, akkor a gyakorlat hiányosnak értékelendő.
8. Előreküldés kifektetéssel (10 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható az előrefutáshoz, a fektetéshez és a felültetéshez
b. Végrehajtás:
Egyenes alapállásból a KV az őt szabadon követő kutyával az utasítás szerinti irányba, egyenesen halad. 10-15 lépés után a KV, karjának egyszeri előrelendítésével kiadja az előrefutás parancsát és megáll. Erre a kutyának céltudatosan, egyenes vonalban és gyors tempóban 30 lépést kell megtennie. A KV a mutató karját egészen addig tarthatja előre, amíg a kutya le nem feküdt. A TB utasítására a KV odamegy a kutyához és a jobb oldalon mellélép. Kb. 3 mp után a kutyának a felültetés vezényszóra gyorsan egyenes alapállást kell felvennie.
c. Értékelés:
hiba a felkészüléskor, a KV együtt fut a kutyával, lassú előrefutás, jelentős kimozdulás oldalirányba, túl rövid távolság, tétova vagy idő előtti fekvés, nyugtalan fekvés ill. túl korai felállás/felülés a KV érkezésekor. A fenti hibák arányos pontlevonással járnak.
9. Kifektetés zavarással (10 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható a kifektetésre és a felültetésre
b. Végrehajtás:
Egy másik kutya B ágazati munkája előtt a KV alapállásból, a TB által megjelölt helyre alapállásból fekteti ki a kutyáját anélkül, hogy pórázt vagy bármely más tárgyat a kutyánál hagyna. Ezután a KV hátranézés nélkül a pályán belül megtesz további legalább 30 lépést és a kutya számára nem látható helyre megy. A KV utasítása nélkül is nyugodtan kell feküdnie, miközben a másik kutya az 1-7. gyakorlatokat mutatja be. A TB utasítására a KV kutyájához megy és a kutya jobb oldalára áll. Kb. 3 másodperc múlva az ültetés parancsra gyorsan egyenes alapállásba helyezkedik.
c. Értékelés:
Arányos pontlevonás jár a következőkért. A KV nyugtalan viselkedése, rejtett segítség, a kutya nyugtalan fekvése, a kutya elhozásakor túl korai felülés vagy felállás. Részértékelés végezhető, ha a kutya áll vagy ül, de a kifektetésre kijelölt helyen marad. Ha a kutya a másik kutya 5-ös gyakorlatának befejezése előtt több, mint 3 méterrel elmozdul a kijelölt helyről, a gyakorlat 0 pontos. Ha a kutya a másik kutya 5-ös gyakorlatának befejezése után a kijelölt helyet elhagyja, akkor csak gyakorlatrészt lehet értékelni. Ha a kutya elhozásakor a KV felé indul, legfeljebb 3 pont vonható le.
IPO 3 C ágazat
1. gyakorlat. Fürkészés a segéd után 10 pont
2. gyakorlat. Őrzés és felugatás 10 pont
3. gyakorlat: Szökés megakadályozása 10 pont
4. gyakorlat: Visszatámadás 20 pont
5. gyakorlat: Kísérés 5 pont
6. gyakorlat: Visszatámadás kíséréskor 15 pont
7. gyakorlat: Bátorságpróba 10 pont
8. gyakorlat: Visszatámadás 20 pont
Összesen: 100 pont
Általános rendelkezések:
Az erre alkalmas területen, a pálya oldalvonala mentén bal és jobb oldalon 3-3 búvóhelyet állítanak fel, egymással átlósan szemben ((ld. vázlat). A pályán szükséges felfestéseknek a segéd, a TB és a KV számára jól láthatóknak kell lenniük.
A segédnek védőruhát és védőkart kell viselnie, valamint botot kell magával vinnie. A kar belseje ki van tömve, a külső felület természetes színű jutából készült. Őrzéskor a segédnek szemmel kell tartania a kutyát és nem feltétlenül kell mozdulatlanul állnia. Nem vehet fel viszont fenyegető és védekező testtartást. A karral a testét kell takarnia. Az, hogy a KV hogyan veszi el a botot a segédtől, a KV döntése (ld. Általános rendelkezések, a segédekre vonatkozó rendelkezések).
Vizsgán minden vizsgaszinten lehet egy segéddel dolgozni, amennyiben hat kutyánál több mutat be munkát egy vizsgaszinten, úgy 2 segédet kell használni. Azonos vizsgaszinten minden kutyavezető azonos segéddel dolgozik együtt.
Azokat a kutyákat, amelyeket a KV nem tart kézben, amelyek az őrző-védő gyakorlatok után nem vagy csak a kutyavezető erőteljes beavatkozása után eresztenek, vagy amelyek a kínált védőkar helyett más testrészeket támadnak, ki kell zárni. Ilyenkor nincs TSB-értékelés sem.
Meg kell szakítani annak a kutyának a munkáját, amelyek sikertelenül végezték az őrző-védő munkát vagy amelyet a segéd el tud zavarni. Értékelés nem lehetséges, csak TSB-értékelés.
Az eresztés vezényszavának kiadása minden gyakorlatrésznél csak egyszer lehetséges. Az alábbi táblázat az eresztés értékelését mutatja be:
Nehéz, lassú eresztés Vezényszó első ismétlése, majd azonnali eresztés Vezényszó első ismétlése, majd nehéz, lassú eresztés Vezénysző második ismétlése, majd azonnali eresztés Vezénysző második ismétlése, majd nehéz, lassú eresztés Harmadik vezényszó után sem ereszt, ill bevatkozás szükséges
0.5-3,0 3,0 3,5-6,0 6,0 6,5-9,0 Kizárás
1. Fürkészés segéd után (10 pont)
a. Irányonként egy-egy vezényszó használható fürkészésre és visszahívásra. Az utóbbi vezényszó a kutya nevével együtt is elhangozhat.
b. Végrehajtás:
A segéd, úgy, hogy a kutya nem látja, elbújik az utolsó búvóhely mögött. A KV kutyájával az 1. búvóhely előtt úgy veszi fel az alapállást, hogy két oldalra el lehessen indítani a hat búvóhely felé a fürkészést. A TB utasítására kezdődik a C ágazat.A rövid fürkészésre kiadott parancsra, majd a bal vagy jobb karral a búvóhely felé mutatásra (ez utóbbi ismételhető) a kutya gyorsan otthagyja a KV-t, majd céltudatosan a mutatott búvóhelyhez fut és szorosan megkerüli. Amint ezt a kutya végrehajtja, a KV a visszahívás vezényszavával magához hívja és még a kutya mozgása közben mutatja neki a következő, megkerülendő búvóhely irányát és kiadja a további fürkészésre a parancsot. A KV a képzeletbeli hosszanti felezővonalon halad rendes lépésben, ezt a vonalat a fürkészés alatt nem hagyhatja el. A kutyának mindig előrébb kell lennie, mint a KV. Ha a kutya eléri a segéd által elfoglalt búvóhelyet, a KV megáll és már nem adhat ki vezényszót.
c. Értékelés:
A korlátozott irányíthatóság illetve a nem egyértelműen lendületes és céltudatos mozgás és nem egyértelműen szoros és figyelmes fürkészés esetén is pontlevonás jár.
2. Őrzés és felugatás (10 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható az elhívásra ás a lábhoz hívásra
b. Végrehajtás:
A kutyának figyelmesen kell őriznie a segédet és folyamatosan ugatnia kell. Se nem ugorhat fel rá, se nem haraphatja meg. A mintegy 20 másodpercig tartó folyamatos felugatás után a TB utasítására a KV kb. 5 lépésre megközelíti a búvóhelyet. A TB utasítására a KV lábhoz hívja a kutyát.
c. Értékelés:
Arányos pontlevonás jár a nem egyértelműen folyamatos, erőteljes ugatásért, a határozatlan őrzésért a vezényszóig, miközben sem a TB, sem az érkező KV sem befolyásolja. A folyamatos ugatásért 5 pont adható. Ha a kutya gyengén ugat, 2 pontot, ha ugatás nélkül őrzi figyelmesen a segédet, 5 pontot kell levonni. A segéd molesztálásáért, pl. meglökéséért, ráugrásért legfeljebb 2, erős ráfogásért akár 9 pontot is le lehet vonni.Ha a kutya elhagyja a búvóhelyet mielőtt a KV megkapta volna a jelet a TB-től, hogy elhagyhatja a hosszanti felezővonalat, akkor ismét rá lehet küldeni a segédre. Ha a segédnél marad a kutya, folytatni lehet a C ágazatot, de az „Őrzés és felugatás”-t hiányosnak kell értékelni. Ha a kutya újból nem fogható a munkára, vagy ismét otthagyja a segédet, meg kell szakítani a C ágazatot. Ha a kutya a KV-vel szembe indul, amikor az a búvóhelyhez halad, vagy lábhoz hívás előtt a KV-höz lép, csak részben lehet értékelni a gyakorlatot, és hiányosnak tekintendő.
3. Szökés megakadályozása (10 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható lábhoz híváshoz, fektetéshez és az eleresztéshez
b. Végrehajtás:
A TB utsítására a KV felszólítja a segédet, hogy lépjen elő a búvóhelyből. A segéd rendes járásban átmegy a szőkési pontnak kijelölt helyre. Utasításra a KV az őt szabadon követő kutyájával a fektetési pontként megjelölt helyre megy. A kutya és a segéd 5 lépésre van egymástól. A kutyavezető a kijelölt ponton lefekteti kutyáját és a búvóhelyhez lép. Szemkontaktusban marad kutyájával, a segéddel és a TB-val. A TB utasítására a segéd szökni kezd. A kutyának azonnali és energikus fogással, felszólítás nélkül meg kell akadályoznia a szökést, úgy, hogy csak a védőkart foghatja meg. A bíró utasítására a segéd megáll. Miután a segéd megállt, a kutyának azonnal eresztenie kell. A megfelelő időben a KV kiadhatja az ersztésre utaló vezényszót erre vonatkozó utasítás nélkül is.
Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két eresztés vezényszóra adhat engedélyt. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az eleresztés parancs elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi.
c. Értékelés:
Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: gyors, energikus reagálás, határozott követés ráfutás és erőteljes harapás, a szökés hatékony akadályozása., teli és nyugodt fogás az eresztésig, szorosan a segéd mellett végrehajtott őrzés. Ha a kutya fekve marad, vagy kb. 20 lépésen belül fogással és fogva tartással nem akadályozza meg a szökést, a TB a C ágazatot félbeszakítja.
Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad. Meg kell szakítani viszont a munkát, ha a kutya otthagyja a segédet, vagy csak a KV vezényszavára marad a segédnél.
4. Visszatámadás (20 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható az eresztéshez és lábhoz híváshoz
b. Végrehajtás:
Kb. 5 másodpercig tartó őrzés után a TB utasítására a segéd megtámadja a kutyát. A kutyavezető utasítása nélkül a kutyának energikusan és erőteljesen fognia kell, de kizárólag csak a védőkart foghatja meg. A fogás után két ütést mér a segéd a kutyára a váll és a mar tájékán. A segéd a bíró utasítására megáll, erre a kutyának azonnal eresztenie kell. A megfelelő időben a KV kiadhatja az ereztésre vonatkozó vezényszót erre vonatkozó utasítás nélkül is.
Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két eresztésre” vezényszóra adhat engedélyt. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az eleresztés parancs elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi. A TB utasítására a KV rendes lépésben a kutyához lép és a lábhoz hívás vezényszóval alapállásba állítja. A botot nem veszi el a segédtől.
c. Értékelés:
Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: gyors és erőteljes harapás, nyugodt, teli fogás az eresztésig, az eresztés után a segéd szoros és figyelmes őrzése.
Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad. Hiányos a gyakorlat, ha a kutya elindul a szemből hozzá érkező KV felé. Ha a kutya elhagyja a segédet, mielőtt a TB a kutyához lépésre utasítaná a KV-t, vagy a KV vezényszót ad arra, hogy a kutya tovább őrizze a segédet, a TB megszakítja a C ágazatot.
5. Kísérés (5 pont)
a. Egy vezényszó használható a láb mellett haladásra
b. Végrehajtás:
A 4. gyakorlat után következik a segéd 30 lépésen keresztül tartó kísérése hátulról. A kísérés menetét a TB határozza meg. A KV felszólítja a segédet, hogy menjen előre és a póráz nélkül, láb mellett menő, a segédet figyelő kutyával, 5 lépésről kíséri őt. Az 5 lépés távolságot a kísérés alatt végig be kell tartani.
c. Értékelés: Az alábbi kritériumokban látható hiányosságok megfelelő pontlevonásokkal járnak:a segéd figyelése, szorosan láb mellett haladás, az 5 lépés távolság betartása.
6. Visszatámadás kíséréskor (15 pont)
a. Egy-egy vezényszó az eleresztésre és a lábhoz hívásra
b. Végrehajtás:
Kísérésből a bíró utasítására megállás nélkül elindul egy támadás a kutya ellen. A kutyának a KV jelzése nélkül, azonnal energikus és erőteljes fogással hárítania kell a támadást. A kutya a csak a védőkart foghatja meg. A fogás pillanatában a KV mozdulatlan marad, a TB utasítására a segéd megál, amire a kutyának eresztenie kell. Megfelelő időben a KV utasítás nélkül is kiadhatja az eleresztésre a parancsot.
Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két eresztés vezényszóra adhat engedélyt. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az eresztésre vonatkozó parancs elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi. A TB utasítására a KV rendes lépésben a kutyához lép és a láb mellé hívás vezényszavával alapállásba állítja. A botot elveszi a segédtől.
Ezt követően 20 lépésen keresztül a kutya a segédet oldalról kíséri. A láb mellett haladásra a vezényszót ki lehet adni. A kutya a segéd jobb oldalán halad, a segéd és a KV között. A kísérés alatt a kutyának figyelnie kell a segédre, de nem léphet fel támadólag, nem ugorhat fel rá és nem haraphatja meg. A TB előtt megállnak, a KV átadja a TB-nak a botot és jelenti a C ágazat befejezését.
c. Értékelés:
Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: gyors és erőteljes harapás, nyugodt, teli fogás az eresztésig, az eresztés után a segéd szoros és figyelmes őrzése.
Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad. Hiányos a gyakorlat, ha a kutya elindul a szemből hozzá érkező KV felé. Ha a kutya elhagyja a segédet, mielőtt a TB a kutyához lépésre utasítaná a KV-t, vagy a KV vezényszót ad arra, hogy a kutya tovább őrizze a segédet, a TB megszakítja a C ágazatot.
7. Bátorságpróba (10 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható az ültetésre, a fogásra, az eleresztésre
b. Végrehajtás:
A KV kutyájával a pálya középvonalán megjelölt helyre megy. A kutyát a KV a nyakörvön fogva visszatarthatja, de nem ingerelheti. A TB utasítására a bottal felfegyverzett segéd előlép a búvóhelyből és futólépésben a középvonalig megy. A kutyavezető figyelmeztetése ellenére továbbfutva a KV és a kutya felé indul, miközben fenyegetően kiabál és támadó mozdulatokat tesz. Amint 60 lépésre megközelítette őket, a KV az elfogás vezényszavára, a TB utasítására elengedi a kutyát. A kutyának a támadást habozás nélkül, energikus és erőteljes harapással el kell hárítania, úgy, hogy csak a védőkart foghatja meg. A kutyavezető eközben nem hagyhatja el helyét. A segéd a bíró utasítására megáll, erre a kutyának azonnal eresztenie kell. A megfelelő időben a KV kiadhatja az eresztésre a vezényszót erre vonatkozó utasítás nélkül is.
Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két vezényszóra adhat engedélyt. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az eresztés parancsának elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi.
c. Értékelés:
Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: erőteljes védekezés gyors és erőteljes harapással, nyugodt, teli fogás az eresztésig, az eresztés után a segéd szoros és figyelmes őrzése.
Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad., Ha kutya elhagyja a segédet, vagy a KV vezényszót ad arra, hogy a tovább őrizze a segédet, TB megszakítja a C ágazatot.
8. Visszatámadás (20 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható az eleresztésre és a lábhoz hívásra
b. Végrehajtás:
Kb. 5 másodpercig tartó őrzés után a TB utasítására a segéd megtámadja a kutyát. A kutyavezető utasítása nélkül a kutyának energikusan és erőteljesen fognia kell, de kizárólag csak a védőkart foghatja meg. A fogás után két ütést mér a segéd a kutyára a váll és a mar tájékán. A segéd a bíró utasítására megáll, erre a kutyának azonnal eresztenie kell. A megfelelő időben a KV kiadhatja az eresztésre utaló vezényszót erre vonatkozó utasítás nélkül is.
Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két eresztésre utaló vezényszóra adhat engedélyt. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az „ersztés parancsának elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi. A TB utasítására a KV rendes lépésben a kutyához lép és a lábhoz hívás vezényszavával alapállásba állítja. A botot elveszi a segédtől.
Ezután a segéd 20 lépésen keresztül tartó bekísérése következik. A láb mellett haladás vezényszavával engedélyezett. A kutyának a segéd mellett a jobb oldalon, a segéd és a KV között kell mennie. A kutyának a bekísérés közben a segédre kell figyelnie. Eközben nem zaklathatja, nem ugorhat fel rá és nem haraphatja meg. A TB előtt megállnak, a KV átadja neki a botot és bejelenti a C ágazat bemutatásának végét. Az eredmény közlése előtt, valamint bírói utasításra a kutyára fel kell tenni a pórázt.
Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad.
Hiányos a gyakorlat, ha a kutya elindul a szemből hozzá érkező KV felé. Ha a kutya elhagyja a segédet, vagy a KV vezényszót ad arra, hogy a kutya tovább őrizze a segédet, a TB megszakítja a C ágazatot.