Alapfokú Kísérő kutya – BH1

Vizsga – BH 1.

FCI – Vizsgaszabályzatok 2012
VISELKEDÉSTESZTTEL EGYBEKÖTÖTT KÍSÉRŐKUTYA VIZSGA
ÉS
A KUTYATARTÓ SZAKISMERETI VIZSGÁJA (BH/VT)

Minden vizsga és verseny a végrehajtásra és a résztvevők sportolói alapelveire épül. A BH vizsga végrehajtásának módja és azok értékelése az alábbiakban kerül leírásra. Ezek az előírások minden résztvevő számára kötelező érvényűek és mindenkinek ugyanazon követelményeket kell teljesítenie.
A REN-ek nyilvánosak, a vizsga helyszínét és idejét a tagok számára ki kell hirdetni, csak abban az esetben nem vehetnek részt, ha a REN nevezési határideje lejárt. A tagszervezeteknek ezt a keretszabályozást kötelezően be kell tartaniuk.
Általános rendelkezések
Minden kutyatartó indulhat, akik igazolják, hogy a szakismereti vizsgát és egyidejűleg az FCIkutyatartói jogosítvány megszerzéséhez szükséges szabályzatismereti vizsgát már sikeresen letették, vagy ezen igazolással már rendelkeznek. Azoknak a kutyatartóknak, akik az FCI-kísérőkutya vizsgán először vesznek részt, a REN napján a bíráló TB-nél sikeres írásbeli elméleti vizsgát kell tenniük, mielőtt kutyájukkal a gyakorlati részen indulnának.
Bármilyen fajtájú és méretű K indulhat.
Az indulásra jogosító minimum korhatár: 15 hónap.
A BH vizsga megtartásához legalább 4 résztvevő kell. Amennyiben a vizsga más vizsgafokozatokkal (pl. E. IPO, NyK) kombinálva lett meghirdetve, a minimálisan 4 vizsgázói létszámba a többi fokozatra jelentkezőket is bele kell számítani. Egy vizsganapon egy bíró legfeljebb 10-15 vizsgázót bírálhat,
igazodva a vizsgafokozatok számához, de az egy bíró által bírált ágazatok száma a 36-ot nem haladhatja meg. (A BH a szakismereti vizsgával 3 ágazatnak, a nélkül 2 ágazatnak számít.)
A közömbösség vizsgálata
A BH vizsga megkezdése előtt, a TB köteles az összes K-t közömbösségi vizsgálatnak (vézenpróbának) alávetni. A közömbösségi vizsgálatának része a tetoválási szám, vagy chip, ellenőrzése. A nem beazonosítható K nem indulhat a vizsgán. A közömbösséget a vizsga teljes időtartama alatt vizsgálni kell. Az a K, amelyik nem felel meg a közömbösségi vizsgán, a vizsga további részéből ki kell zárni. Az első közömbösségi vizsgálaton sikeresen túljutott, de a vizsga
közben vézenhiányosságot mutató kutyát a TB-nek ki kell zárnia és a teljesítményigazolásába „A közömbösségi vizsgálaton/viselkedésteszten nem felelt meg” bejegyzés kerül.
A chippel megjelölt K tulajdonosának kell leolvasóról gondoskodni. Lövésközömbösségi vizsgálatra a
BH/VT vizsgán nem kerül sor.
Értékelés
Azon kutyák, amelyek az „A” („Kísérőkutya vizsga gyakorlópályán”) részben nem érik el a lehetséges pontok legalább 70%-át, nem vehetnek részt a „B” ágazatban („Vizsga forgalomban”).
A vizsga végén nem hirdetnek ponteredményt, hanem a TB csak a vizsga „eredményes”, vagy „eredménytelen” minősítését hirdeti ki. A BH vizsga akkor lehet eredményes, ha a K az „A” ágazatban a lehetséges pontszámok legalább 70%-át elérte és a TB a „B” ágazat gyakorlatait „megfelelt”-re értékelte. A TB számára megengedett, hogy a rendező kívánságára eredményhirdetésként a résztvevők között sorrendet alakítson ki.
A megszerezhető kiképzési fokozat az FCI tagszervezeteinél tenyészszemlén, körungon, és kiállításon nem tekinthető tenyészvizsgának. A vizsga időkorlátozás nélkül bármikor ismételhető. Akár sikeres a
vizsga, akár nem, az eredményt a teljesítményigazolásba be kell vezetni.
A) Kísérőkutya vizsga gyakorlópályán összesen 60 pont
Minden gyakorlat alapállással kezdődik és azzal is ér véget. A K szorosan a KV bal oldalán ül. A szabályos alapállásban a K lapockája a KV térdével egy vonalban van. Minden gyakorlatnál csak egyszer lehet felvenni az alapállást. Alapállásban a KV sportos testtartásban áll. Terpeszben nem állhat. Az előző gyakorlatot lezáró alapállás lehet egyben a következő gyakorlat kiinduló alapállása.
Látjel nem adható, pontlevonást eredményez. A vizsga alatt a KV-nél nem lehet motiváló eszköz, vagy jutalmazó játék. A vizsga előtt a TB-nek jelezni kell, ha mozgáskorlátozottsága miatt egy-egy gyakorlatrészt a KV nem tud a szabályzatban leírtak szerint végrehajtani. Ha olyan típusú a mozgáskorlátozottság, hogy a KV nem tudja a K-t a baloldalon vezetni, akkor a K analóg módon vezethető a jobboldalon.
A gyakorlat megkezdésére a TB ad utasítást. A KV a gyakorlat valamennyi további részét, mint a fordulatok, megállások, ütemváltások, stb. a TB utasítása nélkül, önállóan hajtja végre. Ettől az általános szabálytól eltérve – a KV kérésére -, a TB levezényli a gyakorlatokat.
Minden gyakorlat végén, alapállásban lehet megdicsérni a K-t. Ezt követően a KV felvehet egy újabb alapállást. A dicséret és a következő gyakorlat kezdete között, érzékelhető szünetet (kb. 3 másodperces) kell tartani. A gyakorlatok között a K-t láb mellett kell vezetni.
Pórázon vezetés/Szabadon követés menetvázlata

Az „Alp”-al jelölt kiinduló helyzet azonos a befejező állással.
A csoportban a KV a kutyával egy személyt jobbról, egy másikat balról kerül meg.
FCI – Vizsgaszabályzatok 2012 22/116
1. Pórázon vezetés 15 pont
vezényszó „lábhoz”

Az alapállástól kezdve az állatvédelmi törvényeknek megfelelő nyakörvvel felszerelt, pórázon lévő K a KV „lábhoz” vezényszavára jókedvűen követi őt. A nyakörv nem lehet fojtóra állítva. Az alapállást akkor kell felvenni, mikor a második KV kutyáját a helyben maradáshoz vezeti és a „helyben maradás
figyelemelvonással” gyakorlathoz az alapállást felvette. (A gyakorlat bírálata az alapállással kezdődik) A gyakorlat kezdeteként a KV kutyájával 50 lépést halad megállás nélkül előre. Hátrafordulat és további 10-15 lépés után „lábhoz” vezényszó kiadásával futólépésbe (10-15 lépés), majd lassúlépésbe
vált (10-15 lépés). A futólépésből lassú lépésbe történő váltáskor közbenső tempójú lépés nem engedélyezett. A különböző lépésformáknak sebességüket tekintve jól elkülönültnek kell lenniük. A vázlatnak megfelelően normál lépésben így két jobbra, egy balra és két hátrafordulat hajtandó végre,
melyek közül a második hátrafordulat után meg kell állni. A K lapockájának a KV bal térdével egyvonalban kell lennie. Nem mehet előre, vagy maradhat le, és nem térhet ki oldalra. A megállást a vázlatnak megfelelően egyszer, a második visszafordulást követően kell bemutatni.
A vezényszó csak elinduláskor és ütemváltáskor engedélyezett. Amikor a KV megáll, a K-nak gyorsan, magától le kell ülnie. Ebben a KV nem befolyásolhatja. A KV eközben nem változtathatja meg az alapállását, különösen nem igazodhat az oldalra ülő K-hoz. A pórázon vezetés alatt a KV bal kézben fogva a lazán lógó pórázt, vezeti a K-t. A gyakorlat végén a TB utasítására a KV és a K áthaladnak egy legalább 4 főből álló csoporton. A K lemaradása, előretörése, oldalra való kitérése ugyanúgy hiba, mint a KV fordulatok közbeni bizonytalansága.
Csoport
A mozgó csoporton való áthaladást a pórázon vezetés és a szabadon követés vázlata szerint kell bemutatni. A KV kutyájával egy személyt jobbról, egy másikat balról kerül meg (pl.: egy 8-as alakot ír le) és legalább egyszer megáll. A TB-nek joga van a gyakorlat egyszeri ismételtetésére. A TB utasítására a KV kutyájával elhagyja a csoportot és felveszi a végső alapállást. A K dicsérete csak az alapállás felvétele után lehetséges. Hátrafordulat (180°) A hátrafordulatot a KV-nek balra (180°-os fordulat a haladás irányához képest) fordulva kell
bemutatnia. Két végrehajtási lehetőség van: – a K jobbrafordulással fordul, a KV mögött, – a K balra kanyarodva fordul 180°-ot a haladás addigi irányához képest.
Egy vizsgán belül csak egyféle visszafordulás megengedett.
2. Szabadon követés 15 pont
vezényszó: „lábhoz” A TB utasítására a KV leveszi a K pórázát, magára akasztja, vagy zsebbe teszi (a K részére nem látható oldalra) és az őt szabadon követő K-val bemegy a csoportba, majd ott egyszer megáll. A csoport elhagyása után rövid alapállás, majd a pórázon vezetésben leírtak alapján megkezdődik a
szabadon követés.
3. Menet közben ültetés 10 pont
vezényszó: „ülj” Alapállásból kiindulva a KV elindul az őt szabadon követő K-val és 10-15 lépés megtétele után alapállást vesz fel, kiadja az „ülj” vezényszót és további 15 lépést távolodva továbbhalad, majd rögtön megfordul a K felé. A TB utasítására a KV visszatér a kutyájához, melynek jobb oldalán alapállást
vesz fel. Ha a K nem marad ülve, hanem lefekszik, vagy feláll, 5 pontot le kell levonni.
4. Menet közben fektetés behívással 10 pont
vezényszó: „feküdj”, „hozzám”, „lábhoz” Alapállásból indulva a KV és kutyája a„lábhoz” vezényszó kiadásával egyidejűleg elindulnak, 10-15 lépés megtétele után felveszi az alapállást, kiadja a „feküdj” vezényszót majd további 30 lépést tesz meg, szembefordul a kutyájával és megáll. A TB utasítására a KV behívja a K-t, akinek lelkesen és gyors tempóban kell megközelítenie gazdáját és előtte le kell ülnie. A „lábhoz” vezényszó kiadása után a kutyának a KV mellé le kell ülnie.
Amennyiben a K állva marad, vagy leül, de behíváskor kifogástalanul bejön, 5 pontot kell levonni.
5. Helyben maradás figyelemelvonással 10 pont
vezényszó: „lábhoz”, „feküdj”, „ülj” A másik K első gyakorlatának megkezdés előtt a TB által meghatározott helyen a KV szabályos alapállásból a „feküdj” vezényszó kiadásával lefekteti pórázról levett kutyáját, anélkül, hogy a pórázt,
vagy bármilyen tárgyat otthagyna. Ekkor a KV a pályán belül legalább 30 lépést tesz meg, ezt követően pedig a K-nak háttal megáll, és nyugodt pozícióban marad, miközben nem néz vissza. A kutyának a KV befolyásolása nélkül addig nyugodtan kell feküdnie, amíg a másik K az 1-től 4-ig számozott gyakorlatokat bemutatja.
A KV nyugtalan magatartásának, vagy a K rejtett segítésének, a K nyugtalan fekvésének – pl. túl korai felállás/felülés a KV közeledtekor – megfelelően a gyakorlat pontszáma is csökken. Amennyiben a K ül, áll, vagy nyugtalanul fekszik, de a helyén marad, részértékelést kap, Ha a második gyakorlat
befejezése előtt 3 méternél messzebbre elhagyja a helyét, 0 pontot kap a gyakorlatára. Amennyiben ez után hagyja el a kijelölt helyét a K, részértékelésre kerül sor. Ha a felé induló vezetője elé megy, 3 pontig kell levonni.

B) Vizsga forgalomban

Általános szabályok
A következő gyakorlatokat a kiképzőpályán kívül, lakott területen belül, egy erre alkalmas környezetben, erre a célra lezárt területen kell bemutatni. A TB és a RV előre megbeszélik, hogy a közterületen lévő gyakorlatokat (úton, utcán, téren) hol és hogyan hajtsák végre. A nyilvános forgalom nem akadályozható.
A különlegessége miatt a vizsga e része jelentős időt igényel.
A  követelményrendszert a vizsgázók nagyobb számára tekintettel sem lehet enyhíteni.
A „B” ágazat gyakorlataiért nem jár pont. A forgalomban/közterületen folyó vizsga alatt végig figyelemmel kísért kutyáról kialakuló összbenyomás a mértékadó. Ez alapján kell dönteni az eredményességről.
A következőkben leírt gyakorlatok ajánlások, melyeket a TB-nek hozzá kell igazítani a helyi viszonyokhoz. Kétséges esetben a TB jogosult a gyakorlatokat megismételtetni, illetve variálni.
Vizsga lebonyolítása
1. Találkozás csoporttal
A TB utasítására a KV pórázon vezetett kutyájával a kijelölt útszakasz járdáján elindul. A TB megfelelő távolságból követi őket. A K vezetője bal oldalán, laza pórázon, jókedvűen úgy haladjon, hogy a lapockája a KV térdével egy vonalban legyen. A gyalogosokkal és kerékpárosokkal szemben a K legyen közömbös.
Útközben a K előtt keresztben elfut egy járókelő (egy erre felkért segítő). A kutyára ez legyen hatástalan, maradjon közömbös. A KV és a K továbbhaladva egy legalább 6 főből álló laza csoporton haladjon át. Eközben a csoport
egyik tagja megszólítja a KV-t és kézfogással üdvözli. A megszólításkor a KV utasítja a kutyát, hogy üljön, vagy feküdjön le. Mialatt a KV és a megszólító rövid ideig beszélgetnek, a kutyának a felvett pozícióban nyugodtan kell maradnia.
2. Találkozás kerékpárossal
A KV pórázon vezetett kutyájával elindul egy úton. Ezt követően egy kerékpáros hátulról elhalad mellettük, közben figyelmeztetésül megszólaltatja a kerékpár csengőjét. Eltávolodik, majd visszafordulva, a kerékpárcsengőt megszólaltatva, szemből is elhalad a páros K felöli oldalán. A pórázon vezetett K a kerékpárossal szemben legyen elfogulatlan.
3. Találkozás gépjárművekkel
A KV pórázon vezetett kutyájával autók mellett halad el. Ezalatt az egyik járművet beindítják. Egy másik autónak pedig becsapják az ajtaját. Miközben a KV és a K továbbhaladnak, egy autó megáll mellettük. A vezetője letekerve az ablakot felvilágosítást kér a KV-től. A megszólításkor a KV utasítja
a kutyát, hogy üljön, vagy feküdjön le. Az autókkal és a forgalom zajaival szemben a K maradjon közömbös és viselkedjen nyugodtan.

4. Találkozás kocogókkal, vagy görkorcsolyásokkal

A KV pórázon vezetett kutyájával elindul egy nyugodt úton. Ezt követően legalább két kocogó hátulról megelőzi őket anélkül, hogy a tempójukat csökkentenék. Amint eltávolodtak újra kocogók érkeznek szemből és lassítás nélkül elfutnak a vizsgázók mellett. A kutyának nem kell láb mellett haladnia, de az előző, illetve szemből érkező futókat nem zaklathatja. A találkozáskor a K leültetése, vagy lefektetése megengedett.
A kocogók helyett egy-két görkorcsolyás is megelőzheti a KV-t és a K-t, illetve elhaladhat szemből a páros mellett.
5. Találkozás más kutyákkal
Miközben egy másik KV a pórázán vezetett kutyájával megelőzi a vizsgázó KV-t és a K-t, illetve a páros mellett szemből elhalad, a vizsgázó kutyának közömbösnek kell maradnia. A KV többször megismételheti a „lábhoz” vezényszót, illetve a találkozáskor leültetheti, vagy lefektetheti kutyáját.
6. Rövid időre forgalmas helyen kikötött és magára hagyott K viselkedése. Viselkedés más állatokkal szemben.
A KV pórázon vezetett kutyájával a TB utasítására elindul egy forgalmas út járdáján. Rövid távolság megtétele után, szintén a TB ad utasítást a K kikötésére. Kerítéshez, falban levő karikához, vagy más erre alkalmas helyhez kötheti a kutyáját, majd eltávolodik a K számára nem látható helyre, üzletbe,
kapualjba. A K ülhet, állhat, vagy fekhet. A KV távollétében egy gyalogos (megbízott segítő), pórázon vezetett kutyájával oldalról kb. öt lépés
távolságban elhalad a kikötött K előtt. A magára hagyott K a KV távollétében maradjon nyugodt. A zavaró kutyát (nem használható kötekedő K) elhaladás közben nem támadhatja (a póráz rángatásával, tartós ugatással). A KV kutyáját
a TB utasítására hozza el.
Megjegyzés
A TB döntheti el, hogy az összes vizsgázóval végrehajtat egy gyakorlatot és utána a következőt, vagy egyesével végigmegy a vizsgázóval az összes feladaton.